/ Regulamin

Koszyk

Koszyk jest pusty

Regulamin sklepu internetowego

Sklep internetowy działający i dostępny pod domeną www.ewawachowicz.pl; www.promiss.pl stanowi własność firmy Promiss - Ewa Wachowicz z siedzibą w Krakowie (kod 30-320), ul. Ks.S.Pawlickiego2/U17, NIP 738-100-67-81, Regon 350582413. Regulamin niniejszy określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez sklep internetowy Promiss - Ewa Wachowicz.


Postanowienia ogólne.

 1. Każda osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym ma obowiązek zapoznania się z poniższym regulaminem.
 2. Dokonanie zakupów w naszym sklepie oznacza akceptację zasad niniejszego regulaminu.
 3. Transakcje dokonywane są pomiędzy firmą Promiss - Ewa Wachowicz jako Sprzedawcą, a Klientem którym jest podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 4. Klient, składający zamówienie w sklepie firmy Promiss - Ewa Wachowicz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zamówienia.
 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z tym, iż Kupujący zapoznał się z powyższym regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.


Składanie zamówień i ich realizacja.

 1. Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym 24 godziny na dobę przez 7 (siedem) dni w tygodniu. Zamówienia przyjmowane są przez sklep internetowy jedynie za pomocą formularza z koszykiem zakupów na stronie finalizacji zamówienia. Podstawowym warunkiem realizacji zakupu towarów jest prawidłowe wypełnienie formularza w treści którego należy wpisać:
  - dane osobowe,
  - numer telefonu,
  - e-mail do potwierdzenia zamówienia,
  - adres na który ma być dostarczony zamówiony towar
  - podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest uzupełnić pole NIP.
  - wypełnienie treści dedykacji w przypadku wyboru opcji zakupu z dedykacją
 2. Klient dokonujący zakupów w sklepie internetowym firmy Promiss - Ewa Wachowicz kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem znajdującym się na stronie internetowej sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w "KOSZYKU" sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysyłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu dostawy wraz z kosztem związanym z wybraną przez Klienta formą płatności. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w sklepie internetowym zamówionego przez Klienta Towaru.
 3. W przypadku braku w sklepie internetowym zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
 4. Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
  - anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);
  - anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa) 
  - podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji przez Klienta powoduje, że dostawa dokonana zostanie w odrębnych przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów dostawy związanych z podziałem zamówienia).
 5. Zamówienia realizowane są na terenie Polski.
 6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny.
 7. Nie będą realizowane zamówienia, z nieprawidłowo wypełnionym formularzem oraz zamówienia, których nie uda się potwierdzić.
 8. Każde zamówienie jest potwierdzane telefonicznie lub pod adresem e-mail.
 9. Potwierdzone zamówienie nie może być anulowane.
 10. Klient w momencie przyjmowania przesyłki ma prawo sprawdzenia jej zawartości. W przypadku braku towaru lub towarów, bądź uszkodzeń powstałych w czasie transportu może złożyć reklamację w formie pisemnej na adres sklepu internetowego. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni od dnia jej wpłynięcia.
 11. Ceny towarów uwzględniają podatek VAT - są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich. Cena produktu nie uwzględnia kosztów dostawy zamówienia oraz opakowania w przypadku wyboru opcji/opakowania okolicznościowego.
 12. Kupujący dokonuje płatności po potwierdzeniu zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się: w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - w chwili skutecznego potwierdzenia zamówienia, a w przypadku płatności przelewem - w chwili wpływu środków pieniężnych na konto sklepu internetowego firmy Promiss - Ewa Wachowicz.


Koszty i czas realizacji zamówienia.

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 21 dni od chwili potwierdzenia zamówienia, w zależności od dostępności towaru w magazynie. Przeciętny czas realizacji zamówienia wynosi 2-5 dni. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest natychmiast informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. W przypadku wyboru zamówienia z wpisaną dedykacją , czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.
 2. W celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji sklep internetowy zwróci się o podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 3. Koszty przesyłki zamówionego towaru lub towarów ponosi zamawiający w wysokości zgodnie z obowiązującym cennikiem dostawcy towaru lub towarów.
 4. Wszystkie zakupione u nas towary wysyłamy za pośrednictwem Firmy Kurierskiej lub Poczty Polskiej  i przy zamówieniu nie przekraczającym 400 pln brutto doliczane są do kosztu zamówienia, koszty wysyłki. Koszt wysyłki to 16 pln brutto natomiast paczka pobraniowa koszt 18 pln brutto. Przy zamówieniu powyżej 500 zł koszty wysyłki pokrywa Sprzedający.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia pracownik niezwłocznie skontaktuje się z Państwem.
 6. W przypadku gdy nie otrzymacie państwo przesyłki w/w terminie, pomimo przyjęcia przez nas zamówienia do realizacji i po wysłaniu maila potwierdzającego wysyłkę - prosimy o kontakt .
 7. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.


Odstąpienie od umowy.

 1. Klient ma prawo, bez podawania przyczyny, odstąpić od umowy, w ciągu dziesięciu dni od dnia otrzymania towaru lub towarów składając stosowne oświadczenie na piśmie (art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny - Dz. U. Nr 22, poz. 271). W takim przypadku Klient jest zobowiązany przesłać zamówiony towar lub towary niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy na adres sklepu internetowego. Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym. W razie odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych powyżej umowę uważana jest za niezawartą , a klient zwolniony jest od wszelkich zobowiązań.
 2. Po doręczeniu zwracanego towaru zostaje sporządzony dokument korygujący (faktura korygująca VAT) który zostaje wysłany do nabywcy. Nabywca ma obowiązek odesłania lub dostarczenia podpisanego czytelnie dokumentu korygującego do sklepu internetowego.
 3. Koszty przesyłki zwracanego towaru lub towarów pokrywa Klient.
 4. W przypadku zwrotu towaru lub towarów, pieniądze będą zwrócone przelewem z rachunku bankowego sklepu internetowego na wskazany rachunek bankowy Klienta lub przekazem pocztowym. Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 14 dni licząc od daty dostarczenia zwracanego towaru do sklepu internetowego (decyduje data listu przewozowego z firmy spedycyjnej).


Reklamacja / Gwarancja.

 1. Sklep internetowy rozpatruje reklamacje zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego art. 556-576 kc Dz. U z 18 maja 1964 roku nr 16 poz. 93 z późn. zm. oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U z dnia 5 września 2002r. nr 141 poz. 1176 z póżn. zm.)
 2. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę, bądź zamianę na nowy.
 3. Wszystkie towary dostępne w naszej ofercie objęte są gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy.
 4. Towary wadliwe bądź uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Wszelkie koszty związane z przesłaniem Państwu bezwadliwego towaru pokrywa sklep.
 5. Do przesyłanego do nas towaru prosimy dołączyć oryginał rachunku. Towar należy przesłać na adres podany powyżej.
 6. Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela.


Postanowienia końcowe.

 1. Kupujący każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia przez sklep internetowy.
 2. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia . Dane osobowe mogą posłużyć także do przesyłania informacji firmy Promiss- Ewa Wachowicz o nowościach lub ofertach specjalnych. Nie będą w jakikolwiek inny sposób udostępniane lub wykorzystane.
 3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w opisanych i zasadach, które będą obowiązywały od chwili umieszczenia ich na stronie www.ewawachowicz.pl; www.promiss.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają odpowiednio zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 1997 r. Nr 133, poz. 883).
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08 października 2013 godzina 09:00.